Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach oraz filią w Nowej Wsi Ełckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https:// https://centrumkulturystraduny.elk.pl// zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Imierska, adres poczty elektronicznej ckge@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 619 66 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny adres : Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach, ul. Kajki 10/3, 19-300 Straduny oraz filia ul. Małeckich 30, 19-300 Nowa Wieś Ełcka

Wejście główne do obu budynków nie stanowi barier architektonicznych.

W budynku filii jest schodołaz dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przy obu budynkach znajdują się parkingi, a przy budynku filii wydzielono i oznaczono 1 miejsce postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Korytarze w budynkach mają szerokość pozwalającą na przemieszczanie się osób poruszających
się na wózkach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnością

Utrudnienia:.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
i słabosłyszące.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak tłumaczenia w języku migowym.

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny